دستورالعمل تولید نهال  گردوی پیوندی

مقدمه

گردو، گیاهی از خانواده  Juglandaceae و جنس Juglans است. این جنس دارای 21 گونه می باشد که همگی خزان دار و دارای میوه خوراکی هستند.برخی از این گونه ها از نظر چوب نیز با ارزش می باشند. مهمترین گونه از نظر میوه، گردوی ایرانی (Juglans regia) و مهمترین آنها از نظر چوب، گردوی سیاه شرق آمریکا( J.nigra) است.سایر گونه ها به طور غیرمستقیم اهمیت اقتصادی دارند.