۱- شرایط آب و هوایی ۲- انتخاب خاک ۳- انتخاب منطقه (موقعیت منطقه)

۴- انتخاب رقم ۵- عوامل اقتصادی